UTM generator onlaýn

Amatly UTM Tag döretmek

Hyzmat, marketing kampaniýalaryňyz üçin UTM belliklerini çalt we aňsat döretmäge mümkinçilik berýär. Google AdWords, Facebook ýa-da beýleki platformalary ulansaňyz, UTM parametrlerini zerur bolanda düzüp bilersiňiz. Bu, her kampaniýanyň netijeliligini yzarlamaga we haýsy kanallaryň iň köp traffigi getirýändigine düşünmäge kömek edýär. Diňe islenýän platformany saýlaň we UTM meýdanlaryny dolduryň.

URLönekeý URL konfigurasiýasy

Hyzmatymyz bilen mahabat kampaniýalaryňyz üçin URL-leri aňsatlyk bilen düzüp bilersiňiz. Esasy salgyny giriziň we zerur UTM parametrlerini goşuň. Bu, traffigiňyzyň nireden gelýändigini we haýsy mahabat kanallarynyň has gowy işleýändigini takyk yzarlamaga mümkinçilik berýär. Siziň etmeli zadyňyz, birnäçe meýdany doldurmak we ulanmaga taýýar baglanyşyk almak.

Mahabat çykdajylaryny optimizirlemek

Hyzmat, ýol çeşmelerini takyk yzarlamak bilen mahabat çykdajylaryňyzy optimizirlemäge kömek edýär. Haýsy kampaniýalaryň iň köp girdeji getirýändigini we haýsysynyň gowulaşmagyna mätäçdigini görüp bilersiňiz. Bu, býudjetiňizi has netijeli bölüp bermäge we maýa goýumynyň girdejisini artdyrmaga mümkinçilik berýär. UTM belliklerini döretmek üçin guralymyzy ulanyň.

Kampaniýanyň netijeliliginiň derňewi

Hyzmatymyzy ulanyp, marketing kampaniýasynyň netijeliligini jikme-jik seljerip bilersiňiz. Dürli traffik çeşmeleri üçin UTM belliklerini dörediň we olaryň netijelerini yzarlaň. Bu, haýsy kanallaryň iň üstünlikli we güýjüňizi nirä gönükdirmelidigiňize düşünmäge kömek edýär. Maglumatly karar bermek üçin ähli maglumatlar siziň eliňizde bolar.

Şahsy mahabat baglanyşyklary

Hyzmat platforma we kampaniýa baglylykda mahabat baglanyşyklaryny şahsylaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Diýmek, takyk yzarlamaga we derňemäge kömek edip, her bir traffik çeşmesi üçin özboluşly UTM belliklerini döredip bilersiňiz. Marketing tagallalaryňyzyň ýönekeý we täsirli guralymyzy ulanyp, öwezini dolmagyny üpjün ediň.

Ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak

Hyzmatymyz, mahabat kampaniýalaryňyz bilen gatnaşygyny takyk yzarlamak bilen ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Haýsy ýol çeşmeleriniň iň köp gatnaşyga we öwrülişiklere alyp barýandygyny görüp bilersiňiz. Bu has gowy netijeler üçin mazmuny we strategiýalary optimizirlemäge mümkinçilik berýär. Diňe UTM belliklerini dörediň we maglumatlary analiz edip başlaň.

UTM kod generatoryny ulanmagyň ssenarileriniň beýany

  • Internet marketolog, dürli mahabat kampaniýalarynyň netijeliligini yzarlamak üçin UTM belliklerini döretmek üçin hyzmatdan peýdalanýar. Google Advertising, Facebook we Instagram ýaly dürli platformalarda her mahabat üçin özboluşly baglanyşyklar döredýärler. Bu, haýsy kanallaryň iň köp traffigi we öwrülişikleri getirýändigine düşünmäge kömek edýär, bu bolsa býudjeti optimizirlemäge we tagallalary iň täsirli kampaniýalara gönükdirmäge mümkinçilik berýär.
  • Satyjy, öz blogynda we sosial mediýada UTM belliklerini döretmek üçin hyzmatdan peýdalanýar. Her mazmun ýazgysy üçin özboluşly baglanyşyklar döredýärler we haýsy mowzuklaryň has köp ünsi we traffigi özüne çekýändigini yzarlaýarlar. Bu, diňleýjileriň gatnaşygyny artdyrýan we traffigi ýokarlandyrýan has meşhur we talap edilýän mazmuny döredip, mazmun strategiýasyny sazlamaga mümkinçilik berýär.
  • Internet marketology, şahamça programmalarynyň netijeliligini yzarlamak üçin hyzmaty ulanýar. Her hyzmatdaş üçin UTM belliklerini döredýärler we haýsysynyň iň köp traffigi we satuwy getirýändigine gözegçilik edýärler. Bu, iň üstünlikli hyzmatdaşlary kesgitlemäge we has girdejili hyzmatdaşlygy ýola goýmaga, netijede kompaniýanyň girdejisini ýokarlandyrmaga kömek edýär.
  • Satyjy, e-poçta we baglanyşyklaryň alyjylardan iň köp seslenýändigini yzarlamak üçin e-poçta kampaniýasynda her bir baglanyşyk üçin UTM belliklerini döredýär. Bu, diňleýjileriň özüni alyp barşyny seljermäge we açyk we basmagyň nyrhlaryny gowulandyrmak üçin e-poçta mazmunyny optimizirlemäge mümkinçilik berýär. Netijede, öwrülişikleriň köpelmegine sebäp bolýan has täsirli e-poçta kampaniýalaryny döredýärler.
  • Satyjy, dürli mahabat gipotezalaryny barlamak üçin A / B üçin UTM belliklerini döretmek üçin hyzmatdan peýdalanýar. Özboluşly bellikler bilen mahabatyň dürli wersiýalaryny döredýärler we netijeliligini yzarlaýarlar. Bu, haýsy mahabat elementleriniň has gowy işleýändigine düşünmäge we kampaniýanyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin düzedişler girizmäge kömek edýär. Şeýlelik bilen, ROI-ni ösdürýärler we mahabat çykdajylaryny azaldýarlar.
  • Internet marketolog, dürli platformalarda ýerleşdirilen mahabat we arzanladyşlar üçin UTM belliklerini döretmek üçin hyzmatdan peýdalanýar. Her mahabat kanaly üçin özboluşly baglanyşyklar döredýärler we haýsy mahabatlaryň iň köp seslenýändigini yzarlaýarlar. Bu, iň üstünlikli kanallara ünsi jemläp, satuwy köpeltmek bilen mahabatlary netijeli dolandyrmaga mümkinçilik berýär.